Undersøkelser

Initiativet Oslo Pilot springer ut fra en rekke spørsmål med rot i den grunnleggende utforskingen av kunstens rolle i det offentlige rom.
Alle Oslo Pilots arbeidsformer er bygget på og utformet som undersøkelser som gjøres tilgjengelig for publikum i prosjektrommet. Ettersom prosjektets oppgave er å legge føringer for en fremtidig kunstbiennale, vil vi legge særlig vekt på å undersøke de ulike formene for tid og midlertidighet som en periodisk kunstmønstring medfører, og det som skyldes de offentlige rommenes og den offentlige sfæres ustadige natur. Den semiotiske omskifteligheten som disse kontekstene bringer med seg, ligger også til grunn for prosjektets fire temaer for undersøkelser: Reaktivering, Periodisitet, Forsvinning og Offentlig.

Alle Oslo Pilots arbeidsformer er bygget på og utformet som undersøkelser som gjøres tilgjengelig for publikum i prosjektrommet. Oslo Pilot er tenkt som en åpen og eksperimentell arbeidsprosess, som først og fremst er avhengig av at en rekke hoder og stemmer er med på å forklare og revurdere disse ladede begrepene.